Historia Parafii w zarysie

Na dawnym cmentarzu miejskim tuż obok Kościoła parafialnego Św. Jerzego (były Kościół Ewangelicki) ok. 1480 r. wybudowano obszerną kaplicę tzw. dom modlitwy (obecny Kościół Ewangelicki). Ten mały kościół, nazywany też „polskim kościołem”, stoi jakby na uboczu, w cieniu kościoła św. Jerzego. Uosabia on znaczną część historii Kętrzyna, ma także interesujący wystrój wnętrza.

Przez prawie trzy stulecia budowla związana była z dziejami szkoły łacińskiej, założonej w 1545 r. Albrechta Herzoga.

W 1546 r. nad pomieszczeniem kościelnym dobudowano drugie piętro dla potrzeb szkoły, gdzie poza dużą klasą znajdowały się mieszkania dla dwóch nauczycieli (wg innych źródeł bursa dla uczniów). Szkoła ta zwana „Królewieckim Gimnazjum” przygotowywała uczniów na Uniwersytet w Królewcu.

Kościół św. Jana w Kętrzynie

Wtedy też kaplicę przebudowano na kościół, w którym odtąd odbywały się nabożeństwa w języku polskim. Do budynku kościoła przylegał budynek szkolny. Kościół posiadał ściany w stylu renesansowym. W 1565 r. kościół, do którego wejście było od strony zachodniej, przedłużono w kierunku południowym aż do murów obronnych.

W 1630 r., po najeździe Szwedów (26.XI.1628 pod wodzą Butlera) kurator Jerzy Wilhelm zlecił gruntowne odnowienie budynku.

Kolejnego remontu i odnowienia dokonał w 1691 r. ochmistrz Christoph Alexander von Rauschke, który przywrócił dawny wygląd kościołowi i szkole (wzmianka o kościele w kronice miejskiej z r. 1704), przedłużono też kościół w kierunku północnym.

W latach 1750-70 przeprowadzono remonty w budynku kościoła. W tym czasie zaproponowano przeniesienie polskich nabożeństw do kościoła św. Jerzego, aby polski kościół przysposobić do powiększenia szkoły łacińskiej. Władze miejskie nie dopuściły do tego. W planach była sprzedaż ołtarza i zamiana ambony na katedrę. Kiedy wreszcie w 1817 r. Gimnazjum otrzymało nowe pomieszczenia, kościół zachował swe wyposażenie. Zlikwidowano piętro i zainstalowano beczkowe sklepienie. W szczytowych ścianach pozostawiono górne małe okna, a pozostałe otwory okienne piętra zamurowano.

Od 1880 r. kościół polski przeznaczono na naukę dla konfirmantów.

Od 1946 r. jest to jedyny w Kętrzynie kościół ewangelicki, kościół św. Jerzego „przechodzi” w ręce katolików.